Chinese Lyrics:  Liu De Hua 刘德华 Andy Lau, Chinese Song Name: Wang Qing Shui 忘情水